Rigg
Tilbake Klikk i tegningen for større bilde.
Rigg- og seiltegning, udatert
Rigg- og seiltegning, udatert
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490, romertall III
Seiltegning til Briggen Fredriksværn, dimensjoner af rundholter.
Dato: udatert
Signatur: usignert
Målestokk: 1 : 96

Mulig skoletegning, identisk med seiltegningen fra 1826.
Rigg og seiltegning av 1808
Rigg og seiltegning av 1808
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60489, romertall III
Sejl Tegning for Brigger førende lange 18ten Pundige Liste over rundholtsdimensjoner NB: Det med rødt understrekne på fokken er det gjeldende. Fredriksværn er notert i nedre høyre hjørne, men deretter overstrøket.
Dato: 10. November 1808
Signatur: Pihl, Apporobert av Constructions Commisjonen

Tegningen er fra originalen i København, teksten gjelder kopien i Marinemuseet, Horten. Dette er den opprinnelige tegningen til Pihl.
Rigg og seiltegning av 1811
Rigg og seiltegning av 1811
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490, romertall V
Forandret Seiltegning til den i Norge Byggende Brig efter Lollands Tegning. Liste med rundholtenes dimensjoner. Påskrift: NB: Stormasten flyttes 7 tomm mer foretter i Spant og gives 1 fot 10 ¾ tomm Fald paa 20 Fods Høide. Forre Masten perpendiculær paa Vandlinjen. Dato: Nyholm d. 20 November 1811
Signatur: usignert

Viser røst ved dekk og 11 åreporter. Beskrivelsen viser at stormasten logger ca 5,40 akterover, mens fokkemasten står i lodd.
Rigg og seiltegning av 1819
Rigg og seiltegning av 1819
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490, romertall IV
Forandret Seiltegning for de Pihlske Krigs-Brigger
Dato: Constructions Contoiret pr 21 januar 1819
Signatur: CC Lous, Bjørnholdt

Dimensjonstabell viser «Dimensjoner etter brand, og Constructør Pihls tegning(?)», samt påskriften «Denne tegning stemmer ikke med Briggen Frideriksværns nuværende seiltegning». Tegningen viser «Lolland», og at denne har fått flyttet røstene opp på rekka. Brannen det henvises til kan være fra slaget i Lyngør, hvor riggen til «Lolland» ble forsøkt brent av eget mannskap.
Rigg og seiltegning av 1826
Rigg og seiltegning av 1826
Marinemuseet i Horten - MMUnr ikke påført
Søemilitære corpset, Seiltegning til Briggen Frideriksværn, Dimensjoner af rundholterne
Dato: Constructions Contoiret i Frederiksværn 1826
Signatur: CC Lous, Thomas Jacobsen

Det er vanskelig å avgjøre om tegningen er fra 1826 eller 1836, men siden røstene er plassert ved dekk, er 1826 det mest sannsynlige. Kan være en skoletegning
Rigg og seiltegning av 1833
Rigg og seiltegning av 1833
Marinemuseet i Horten - MMUnr ikke påført
Seiltegning til Briggerne Frederiksværn og Lolland, Dimensjoner af Rundholterne
Dato: Constructions Contoiret Frederiksværn 26te November 1833
Signatur: Søren Singdahlsen

Dette kan være en skoletegning. Søren Singdahlsen tilhørte antagelig en rederslekt i Larvik.
Driver til briggseilet
Driver til briggseilet
Marinemuseet i Horten - Tegning fra Orlogsbasen i København
Tegning til en Driver for Briggen Falster som Cadet Brig tillige med Dimensjoner af Driverspire og raa.
Dato: Nyeholm den 23de Juli 1812
Signatur: Pihl

Det er ikke funnet en tilsvarende tegning til «Fredriksværn» eller «Lolland», men driveren var et standard leseil for orlogsbriggene.
Endring av røst
Endring av røst
Marinemuseet i Horten - Tegning fra Orlogsbasen i København
Tegning af Middelspantet til Briggerne førende lange 18 pundige Canoner hvorpaa er antydet de afvikelser og tillæg til det før betenkte, som vil blive nødvendig om Røsterne skulde gives den nye(?) Beliggenhed som paa Tegningen ere anvist
Dato: Nyeholm den 15de Februar 1810
Signatur: Pihl

Denne løsningen ble benyttet på «Lolland» da riggen fikk en reparasjon etter brannen.
Koffilnaglebeslag 1811
Koffilnaglebeslag 1811
Marinemuseet i Horten
Tegning og oppmaaling af Jernringen med Kofilnagler i som er anbragt på Fokkemasten paa Briggerne førende lange 18 pundige Canoner. Høiden fra Dekkesoverkant til Overkanten af Ringen paa Fokkemasten er 5 fot 4 tomme
Dato: Nyeholm den 1ste Februar 1811
Signatur: Pihl
Jernboteluren
Jernboteluren
Tegning fra Orlogsbasen i København
Tegning til Skibets Forpart af Briggerne førende lange 18 pundige Canoner, som viser hvorledes Jernboteluren bør stilles for at faa den behørige Situasjonen saavel i Verticalen som i Horisontalen
Dato: Udatert
Signatur: Usignert
Oppmåling av fokket
Oppmåling av fokket
Tegning fra Orlogsbasen i København
Oppmaaling for Fokken til Briggerne førende lange 18 pundige Canoner viser hvor meget dette Seil er gjort lavere end Seiltegningen viser, for at kunde lette JernBoteluren saa meget som fritt eleveret skud fra Baugporten fordrer. NB; Fokkeraaen og Seilets øvrige Dimensjoner blive uforandrede.
Dato: Nyeholm den 1ste Sept. 1809
Signatur: Pihl
Pyttingskinnene
Pyttingskinnene
Tegning fra Orlogsbasen i København
Oppmaaling til Pytting Skienernes Plads og Fald til Briggerne førende 18 pundige Canoner.
Dato: Nyeholm den 22de November
Signatur: Pihl
Profiltegning
Profiltegning
Tegning fra Orlogsbasen i København
Dato: Nyholm den 10 November 1810
Signatur: Pihl

Her vises en endring i forbindelsen med plasseringen av røstjern og jomfruer. Ved den opprinnelige plasseringen hadde man øyensynlig problemer med sideelevasjonen til kanonene.
Røst og røstplanke
Røst og røstplanke
Tegning fra Orlogsbasen i København
Oppmaaling for Røst Skener til Briggerne førende lange 18 pundige Canoner
Dato: Nyeholm den 26te September 1809
Signatur: Pihl
Mastetopp og mers, 1833
Mastetopp og mers, 1833
Marinemuseet i Horten
Tegning av mastetoppene til Briggene Fredriksværn og Lolland
Dato: Constructions Contoiret i Fredriksvern af 12. Oktober 1833

Tegningen viser en sammensetningen av mast og stang, samt utførelsen av mersets bærende del.
Mers, 1818
Mers, 1818
Marinemuseet i Horten
Tegning af Mersene til Briggen Frideriksværn, etter Marine Departementets Resulotion af 10. Juli 1818
Dato: Constructions Contoiret 09 October 1818
Signatur: C. C. Lous, Bjørnholdt

Påskriften viser tydelig at det har vært en viss uenighet i utformingen av merset. Lous var tydeligvis klar over at det ville bli en viss skamfiling i underkant mersseilet ved en såpass firkantet plattform som denne.
Mers, 1823
Mers, 1823
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490, romertall XII
Tegning af Mærsene til Briggen Frederichsværn. Det stiplede er den gamle Facon. Det opptrukne er den nu proponerede Facon.
Dato: Constructions Contoiret i Fredriksværn 30. januar 1823

Endringen består i at de nye mersene har blitt mer avrundet i forkant. Dette sannsynligvis fordi plasseringen av vantene i de gamle mersene skapte en del skamfiling på mersseilets underlik. Tegningen har målestokk, og viser store og forre mers.
Bovenbramsalingen
Bovenbramsalingen
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490
For bramsahling til Lolland
Signatur: usignert
Bramsalingen
Bramsalingen
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490
Stangesahlingen til de Pihlske Brigger
Dato: Constructions Contoiret pr 21 Februar 1821
Signatur: C. C. Lous, Thomas Jacobsen
Feste for storehals
Feste for storehals
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60490
Opmaaling af Skenen til Storehals for Briggen som bygges i Frederiksværn heraf 2de Stykke
Dato: Nyeholm den 31te Januar 1811
Signatur: Pihl
Stormast, 4 deler
Stormast, 4 deler
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60497
Tegning til en sammenlagt Stormast i 4 Stykker til Briggerne etter Lougens Tegning
Dato: Nyeholm den 14de Desember 1812
Signatur: Pihl, Johansen
Stormast, 5 deler
Stormast, 5 deler
Marinemuseet i Horten - MMUnr 60497
Tegning til en sammenlagt Stormast i 5 Stykker til Briggerne etter Lougens Tegning
Dato: Nyeholm den 14de Desember 1812
Signatur: Pihl, Johansen
Stormast, 1836
Stormast, 1836
Marinemuseet i Horten
Tegning af en sammenlagt Stormast til de Pihlske Brigger
Dato: Constructions Contoiret i Frederiksværn 10de Mai 1836
Signatur: C. C. Lous, Bjørnholdt
Storseilskjøtebom
Storseilskjøtebom
Marinemuseet i Horten
Tegning som viser Stedet for Jern Udhaleren for Stor Skiødet paa begge Sider agter; for Briggen som ligger i Frederiksværn
Dato: Nyeholm den 10. Jan: 1811
Signatur: Pihl

«Fredriksværn» fikk kanonporter til 6 punds kanonene ved denne plasseringen. Rekonstruksjonen viser at uthaleren ble plassert i forkant av disse portene.
Storseilsskjøtebom, detaljer
Storseilsskjøtebom, detaljer
Marinemuseet i Horten
Opmaaling til Jern Udhaleren for Storskiødet; for Briggen som ligger i Fredriksværn
Dato: Nyeholm den 14. Januari 1811
Signatur: Pihl
Tilbake